026-3775510 haven@arnhem.nl

Corona: richtlijnen gebruik van de kades en havens

Rederijen, schippers en andere gebruikers zijn benieuwd naar het beleid van de havendienst (gemeente Arnhem) inzake gebruik van de kades en de mogelijkheden om deze te gebruiken voor het aanleggen van schepen, in- en ontschepen en de stroom passagiers die ontstaat als er een bezoek aan de stad gepland is.
Als er een COVID-19 besmetting is kan er alleen na overleg aangelegd worden, waarna alle opvarenden aan boord dienen te blijven tot nader bericht. De havenmeester zoekt dan contact met de medewerker veiligheid van de gemeente over het te volgen beleid.

De primaire verantwoordelijkheid voor het gedrag van mensen ligt bij mensen zelf, echter als de gebruiker van de kade/haven (bezoekend schip) veroorzaakt dat er ongeoorloofde situaties zouden kunnen ontstaan dan is het schip niet welkom. Te denken valt aan het niet aanhouden van de anderhalve meter afstand en te veel mensen op de zelfde plaats. Ook het ongeorganiseerd teweeg brengen van mensen- en of goederenstroom kan leiden tot overschrijding van de landelijke richtlijn.

Dit houdt in dat het aanmerende schip de plicht heeft zorg te dragen voor de goede orde op de kade door het plaatsen van begeleidende medewerkers van de crew. Deze mensen moeten als zodanig herkenbaar zijn. Alle passagiers dienen de aanwijzingen van deze medewerkers op te volgen. Deze gang van zaken moet voor het ontschepen met de passagiers zijn door genomen. Het bevoorraden van het schip mag niet gelijktijdig plaats vinden met het in- en ontschepen. De kapitein is eindverantwoordelijk voor het goede verloop van het hier bovengenoemde en is direct en altijd aanspreekbaar door de havenmeester.

Er moet altijd een pad van twee auto’s breed vrij blijven voor vrije doorgang van hulpverleners.

Stremming sluis Driel vanaf 7 november 2019

Rijkswaterstaat renoveert de drie stuwcomplexen (Driel, Amerongen en Hagestein) in de Nederrijn en Lek. Een van de onderdelen van de renovatie betreft het centraal bedienen van de sluizen en de stuwen.

Om de sluis en de stuw gereed te maken voor centrale bediening is per sluis 4 dagen stremming nodig van donderdagavond tot en met maandagavond. Dit is nodig om de diverse systemen aan te sluiten en te testen op het veilig bedienen van de stuw en sluis. Om de hinder voor de scheepvaart te minimaliseren, zijn deze stremmingen rond het weekend gepland te weten van donderdagavond 22.00 uur t/m maandagavond 22.00 uur.

Stremmingsperiode:

  • Complex Driel – donderdag 7 november 2019 (22:00 uur) t/m maandag 11 november 2019 (22:00 uur)

Tot het opheffen van de stremming van de sluis er geen doorvaart mogelijk. Het gebruik van de aanlegsteigers is toegestaan.

Meer informatie over het project is te verkrijgen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat 0800 – 8002 of de projectpagina www.rws.nl/stuwensemble.

De scheepvaart wordt op de hoogte gehouden via ‘Berichten aan de scheepvaart’ (BAS-berichten). Actuele informatie over de beschikbaarheid van de vaarweg kunt u vinden op de website Vaarweginformatie.nl.

Betalen via Parkline Aqua

Geachte relatie,

Graag willen wij u informeren over een verandering in het betalen van havengelden in Arnhem.

Per 1 augustus 2017 is het voor vrachtschepen en passagiersschepen (zonder abonnement) de bedoeling om in Arnhem de havengelden via Park-line Aqua te betalen.

Dit kan via de website van Parkline Aqua of via de app ‘Park-line Aqua Walstroom’. Hierdoor bent u ook in de toekomst goed voorbereid op uw bezoek aan Arnhem en voorkomt u onverwachte verrassingen.

Park-line Aqua kan reeds gebruikt worden voor het betalen van walstroom. Het betalen van havengelden via Park-line Aqua is daarmee een uitbreiding van de (digitale) dienstverlening die de gemeente Arnhem aanbiedt aan haar klanten. De factuur voor het betalen van havengelden ontvangt u vanaf 1 augustus 2017 daardoor van Park-line Aqua en niet langer van de gemeente Arnhem. Wel zal de gemeente Arnhem vanaf dat moment nog een factuur versturen voor de inname van drinkwater en/of afgifte van restafval.

Als u vragen heeft over de werking van het systeem van Park-line Aqua verwijzen wij u naar Park-line Aqua. De helpdesk van Park-line Aqua is bereikbaar op nummer 0900 – 464 3464 of vanuit het buitenland op nummer (+31) 88 4685 440.

Met vriendelijke groet,

Havendienst – Gemeente Arnhem

Betrifft: Änderung Zahlung Hafengebühren Arnheim und Rechnungsstellung

Sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau,

Hiermit unterrichten wir Sie über eine Änderung bezüglich der Zahlung von Hafengebühren in Arnheim.
Vom 1. August 2017 an sollen Lastschiffe und Passagierschiffe (ohne Abonnement) die Hafengebühren in Arnheim über Park-line Aqua zahlen.  Wir raten Ihnen rechtzeitig – also auf jeden Fall vor dem 1. August 2017 – einen Account bei Park-line Aqua zu erstellen.

Das ist auf der Website www.park-line.nl/water/beroepsvaart oder über die App ‘Park-line Aqua Walstroom’ möglich. In diesem Fall sind Sie auch in Zukunft gut auf Ihren Besuch in Arnheim vorbereitet, und werden unerwartete Überraschungen vermieden.

Park-line Aqua kann jetzt bereits zur Zahlung von Wallstrom benutzt werden. Die Zahlung von Hafengebühren über Park-line Aqua ist eine Erweiterung der (digitalen) Dienstleistungen, welche die Gemeinde Arnheim ihren Kunden anbietet. Aus diesem Grund wird die Rechnung über die Zahlung von Hafengebühren vom 1. August 2017 an von Park-line Aqua und nicht länger von der Gemeinde Arnheim ausgestellt. Von diesem Datum an wird die Gemeinde Arnheim nur noch Rechnungen über die Entnahme von Trinkwasser und/oder die Abgabe von Restmüll ausstellen. Die Gemeinde Arnheim beabsichtigt auch diese Rechnungen in Zukunft von Park-line Aqua ausstellen zu lassen. Sobald diese Regelung eingeführt wird, werden wir Sie davon in Kenntnis setzen.

Bei Fragen über die neue Regelung bezüglich der Zahlung von Hafengebühren in Arnheim können Sie einen unserer Hafenmeister kontaktieren. Sie können ihn auf dem Kai anreden oder per E-Mail (haven@arnhem.nl) oder per Telefon (+31 (0)26 377 5510) Kontakt aufnehmen. Bei Fragen über das Funktionieren des Systems von Park-line Aqua können Sie Park-line Aqua kontaktieren. Der Helpdesk von Park-line Aqua ist in den Niederlanden unter der Nummer +31 (0)900 464 3464 und im Ausland unter der Nummer +31 88 4685 440 erreichbar.

Mit freundlichen Grüßen

Hafenamt – Gemeinde Arnheim

Subject: change in payment and invoicing of port dues in Arnhem

Dear relation,

We would like to inform you of a change in the payment of port dues in Arnhem.

From 1 August 2017 the intention is for cargo ships and passenger ships (without a subscription) to pay port dues in Arnhem via Park-line Aqua. We recommend that you create an account in good time –at the latest before 1 August 2017 – for Park-line Aqua.

You can do this via the website www.park-line.nl/water/beroepsvaart or via the app ‘Park-line Aqua Walstroom’. You will then be well prepared in the future for your visit to Arnhem and avoid any unexpected surprises.

Park-line Aqua can already be used for the payment of shore power. The payment of port dues via Park-line Aqua is hence an extension of the (digital) services provided by the municipality of Arnhem to its customers. As a result from 1 August 2017 you will receive the invoice for the payment of port dues from Park-line Aqua and no longer from the municipality of Arnhem. From that time the municipality of Arnhem will however also send an invoice for taking on drinking water and/or disposal of residual waste. The intention is that in the long term this will also be carried out by Park-line Aqua. As soon as this is the case you will receive a further message from us about this.

If you have any questions about the new payment method for port dues in Arnhem, you can ask one of the Harbour Masters. You can do this by speaking to them on the quay, contacting them by e-mail (haven@arnhem.nl) or by telephone (+31 (0)26 377 5510).

If you have any questions about the operation of Park-line Aqua system we would refer you to Park-line Aqua. The helpdesk of Park-line Aqua is available on number +31 (0)900 464 3464 or from abroad on number +31 88 4685 440.

Kind regards,

Port Service – Municipality of Arnhem